• Drugi život Nikole Tesle - Miloje Popović - Kavaja

Knji­ga Mi­lo­ja Po­po­vi­ća - Ka­va­je, DRU­GI ŽI­VOT NI­KO­LE TE­SLE  ko­ja je pred na­ma pred­sta­vlja auten­tič­no sve­do­čan­stvo o jed­nom ne ta­ko da­le­kom vre­me­nu, ka­da su se­ća­nja na ime i gran­di­o­zno de­lo na­šeg ve­li­kog na­uč­ni­ka i pro­na­la­za­ča, po­la­ko po­če­la da ble­de. Me­ta­fo­rič­ni na­ziv Po­po­vi­će­ve knji­ge na­go­veš­ta­va ra­zno­li­ke za­pi­se auto­ra kao sve­do­ka, ali i kao jed­nog od ključ­nih ak­te­ra broj­nih i va­žnih do­ga­đa­ja ko­ji su pre­ra­sli u ozbi­ljan pro­je­kat oži­vlja­va­nja Te­sli­nog ime­na i de­la.

Autor ove spe­ci­fič­no skro­je­ne knji­ge, u ko­joj se pre­pli­ću nje­go­va ži­va se­ća­nja, no­vin­ski član­ci i ori­gi­nal­ni i do sa­da neo­bja­vlje­ni do­ku­men­ti i fo­to­gra­fi­je, spa­da u ple­ja­du sve­stra­nih jav­nih lič­no­sti, či­ji je ži­vot­ni put bio ra­zno­vr­stan i di­na­mi­čan. Opro­bao se u no­vi­nar­stvu, di­plo­ma­ti­ji, me­nadž­men­tu i kul­tu­ri, i upra­vo ta bo­ga­ta i ra­zno­li­ka is­ku­stva u ve­li­koj me­ri su mu po­mo­gla da se zna­čaj­nim ak­tiv­no­sti­ma i pro­jek­ti­ma iz­bo­ri za re­a­fir­ma­ci­ju Te­sle, po­seb­no u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma.

Nje­go­vi tek­sto­vi ak­tu­e­li­zo­va­li su sve ono što je u od­re­đe­nim isto­rij­skim tre­nu­ci­ma bi­lo bit­no re­ći i uči­ni­ti za Te­slu. Bio je i je­dan od onih ko­ji su rev­no­sno i an­ga­žo­va­no pra­ti­li sud­bi­nu po­sled­nje Te­sli­ne sa­ču­va­ne la­bo­ra­to­ri­je na Long Aj­len­du. U knji­zi su za­be­le­že­ne i dru­ge zna­čaj­ne ak­tiv­no­sti ko­je je po­sled­njih go­di­na uči­nio njen autor, kao i niz do­ku­me­na­ta ko­ji ilu­stru­ju nje­go­va na­sto­ja­nja da se sa­ču­va sva do­sto­jan­stve­nost Te­sli­nog ime­na. 

Ono što sa po­seb­nim za­do­volj­stvom že­lim da is­tak­nem je­ste či­nje­ni­ca da je Mi­lo­je Po­po­vić de­ce­ni­ja­ma bio i ak­tiv­ni sa­rad­nik Mu­ze­ja Ni­ko­le Te­sle. Re­dov­no se uklju­či­vao u sve ak­ci­je i pro­gra­me ko­je je mu­zej or­ga­ni­zo­vao i u ko­ji­ma je nje­go­va po­drš­ka bi­la dra­go­ce­na, a 1993. Mu­ze­ju je za­veš­tao svo­ja ce­lo­kup­na is­tra­ži­va­nja o Te­sli.

Ve­li­ki za­lju­blje­nik u Ni­ko­lu Te­slu i nje­gov is­kre­ni poš­to­va­lac, Mi­lo­je Po­po­vić svo­jom naj­no­vi­jom knji­gom ni­je že­leo da osta­ne sa­mo na pu­kom di­vlje­nju ve­li­kom na­uč­ni­ku i pro­na­la­za­ču. Ova knjiga je zna­ča­jan, dra­go­ce­ni do­pri­nos sa­gle­da­va­nju va­žnih mo­me­na­ta jed­nog vre­me­na ka­da je tre­ba­lo ulo­ži­ti mno­go na­po­ra da se Te­sla sa­ču­va od za­bo­ra­va. Upra­vo u to­me le­že ključ­ne vred­no­sti po­sla ko­ga se Po­po­vić zduš­no la­tio, po­sle to­li­ko go­di­na, sta­vlja­ju­ći na uvid ši­roj jav­no­sti mno­ge za­ni­mlji­ve do­ku­men­te, ko­ji bi mo­žda osta­li za­bo­ra­vlje­ni ili čak pot­pu­no iz­gu­blje­ni.

Po­po­vi­će­ve in­for­ma­ci­je i fak­to­gra­fi­ja nje­go­vih autor­skih tek­sto­va po­slu­ži­će kao dra­go­ce­ni iz­vor bu­du­ćim is­tra­ži­va­či­ma 

 

(Iz  predgovora Vladimira Jelenkovića)

Napiši recenziju

Please login or register to review

Drugi život Nikole Tesle - Miloje Popović - Kavaja

  • Kod proizvoda: Drugi život Nikole Tesle
  • Dostupnost: Na lageru
  • 650.00rsd